Arbetsrätten vid krig och beredskap.

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.

HR

Först något om ledighetsreglerna idag.

  • Har arbetstagare rätt till ledighet för tjänstgöring inom det svenska försvaret (inte utlandsuppdrag)?

Svaret på den frågan är ja, där är lagen om totalförsvarsplikt (5 kap. 19§) tvingande till den anställdes fördel och arbetsgivaren är alltså tvungen att bevilja ledighet för tjänstgöring inom det svenska totalförsvaret. Frånvaron är semesterlönegrundande i upp till 60 dagar.

Arbetstagare har rätt till ledighet för utbildning, förutsatt att de varit anställda under de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren hos arbetsgivaren. Som arbetsgivare har man dock rätt att skjuta upp ledigheten i upp till sex månader om ledigheten riskerar att innebära en olägenhet för verksamheten enligt studieledighetslagen. Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal denne att ledigheten skall ta sin början senare än sex månader efter arbetstagarens framställning, fordras samtycke till uppskovet av den berörda lokala arbetstagarorganisationen. Frånvaron är inte semesterlönegrundande.

Krigsplacering

Anställda kan genom att ha fullgjort sin värnplikt vara krigsplacerade men de kan också krigsplaceras av sin arbetsgivare för en roll vid regeringsbeslut om skärp eller högsta beredskap. Om ett företag, inom ramen för sin personalplanering, vill säkerställa personal till sin krigsorganisation genom att via Totalförsvarets plikt- och prövningsverk göra en disponibilitetskontroll krävs också ett utlåtande från en offentlig aktör om att företaget behövs för totalförsvaret.

 

Om skärp och högsta beredskap.

Om Sverige skulle hamna i krigsfara eller krig, och landets beredskap därmed behöver höjas till skärpt eller högsta beredskap av regeringen, påverkar detta förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Beslutet resulterar i att regeringen får större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut, som till exempel att anta speciallagar som då träder i kraft. En av dessa är Lagen om arbetsrättslig beredskap som påverkar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Även exempelvis  arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och visselblåsarlagen påverkas.

 

Vilka förändringar sker och varför?

Lagändringarna syftar till att stärka totalförsvaret och hålla den svenska produktionsapparaten igång.

Arbetsrättslig beredskapslag anger att följande lagar tillämpas med ändringar och tillägg:

  • Medbestämmandelagen (MBL)
  • Förtroendemannalagen
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Semesterlagen
  • Föräldraledighetslagen.

Följande lagar gäller inte:

  • Studieledighetslagen
  • Lag om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag i skolan
  • Lag om rätt till ledighet för SFI.

 

Förändringar i korthet.

MBL – Det fackliga tolkningsföreträdet utgår.

Förtroendemannalagen – Med syfte att störningar i produktionen inte ska ske.

LAS – Företrädesrätten försvinner, ökat turordnings skydd för äldre arbetstagare. Först in och sist ut principen kan påverkas av totalförsvarets produktionsbehov.

Semesterlagen – Arbetsgivaren kan besluta om 10 semesterdagar per och utläggning med kort varsel.

Föräldraledighetslagen – Ökad krets av personer som omfattas av denna rätt.

Den arbetsrättsliga beredskapslagen är otidsenlig bland annat på grund av att LAS har ändrat sig och Sverige blivit medlemmar i EU. En översyn av lagen är på gång och resultatet ska presenteras den 30 november 2023.

Har din verksamhet behov av råd och stöd gällande ledighetsansökningar, planering av er bemanning vid regeringsbeslut om skärpt eller högsta beredskap tveka inte att höra av dig.

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

EU-rätten har flyttat fram sina positioner inom hållbarhetsområdet avsevärt på senare år. Tidigare reglering gav fokus på miljö och klimat, men nya regler lyfter inte minst social hållbarhet. Vilken roll kan HR-arbetet spela här och vad gäller egentligen?

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).

HR

Vad innebär förändringarna i huvudsak?

– Staten kommer (via Kammarkollegiet) att tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd för individer som inte omfattas av kollektivavtal.
– Arbetsgivare med kollektivavtal kan få statligt ersättning för motsvarande om tjänsterna tillhandahålls av ”registrerad omställningsorganisation”.
– Ett nytt statligt omställningsstudiestöd.
– Förbättrat tjänsteutbud och större målgrupp via parternas omställningsorganisationer (TRR och TSL).