Det nya förstärkta systemet för omställning och kompetens

Vad innebär förändringarna i huvudsak?

– Staten kommer (via Kammarkollegiet) att tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd för individer som inte omfattas av kollektivavtal.
– Arbetsgivare med kollektivavtal kan få statligt ersättning för motsvarande om tjänsterna tillhandahålls av ”registrerad omställningsorganisation”.
– Ett nytt statligt omställningsstudiestöd.
– Förbättrat tjänsteutbud och större målgrupp via parternas omställningsorganisationer (TRR och TSL).

HR

Omställningsstöd

Består exempelvis av rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, köpt utbildning, köpt validering samt ett kortvarigt studiestöd och ett kompletterande studiestöd. Stödet syftar till att hjälpa individen att hitta ett nytt arbete.

Omställningsstöd kan beviljas för:

 • Anställda vars tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist genom uppsägning eller överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare om det klart framgår att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.
 • Anställda vars tidsbegränsade anställning har löpt ut eller upphör på grund av arbetsbrist genom uppsägning eller överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare om det klart framgår att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.
 • Anställda vars anställning upphör på grund av sjukdom genom uppsägning eller överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare.

Aktualitetsvillkor: För att få tillgång till stödet ska ett arbetsvillkor, som innebär att arbetstagaren ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader före ansökan om stöd, vara uppfyllt.

Kompetensstödet

Består exempelvis av rådgivning, vägledning, köpt utbildning, köpt validering, ett kortvarigt studiestöd och ett kompletterande studiestöd. Stödet syftar till att individen ska stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden.

Kompetensstöd kan beviljas för:

 • De som har en pågående anställning.
 • Anställda om syftet är att stärka dennes framtida ställning på arbetsmarknaden.

Aktualitetsvillkor: För att få tillgång till stödet ska ett arbetsvillkor, som innebär att arbetstagaren ska ha arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under varje kalendermånad under minst tolv månader inom en ramtid på 24 månader före ansökan om stöd, vara uppfyllt.

Vilka tillhandahåller stödet?

 • TSL: För arbetare i företag som är bundna av Huvudavtalet eller Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare
 • TRR: För tjänstemän i företag som är bundna av Huvudavtalet
 • Offentlig omställningsorganisation inom Kammarkollegiet: För arbetare och tjänstemän i företag som inte är bundna av kollektivavtal

Statlig ersättning till arbetsgivare med kollektivavtal

 • Statlig ersättning till arbetsgivare med kollektivavtal för grundläggande omställnings- och kompetensstöd från ”registrerad omställningsorganisation” motsvarande 0,15 procent av lönesumman.
 • Administrationsbolaget Fora kommer att hantera och administrera ansökan och utbetalning för arbetsgivare som har betalat avgift till TR respektive TSL.
 • Utbetalning sker årsvis i efterskott.

Det nya offentliga omställningsstudiestödet

Omställnings­­­studiestöd är ett nytt studiestöd som kommer att kunna lämnas till den som är i behov av omställning eller kompetensutveckling för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Stödet består av en bidragsdel och en frivillig lånedel som betalas tillbaka med samma generösa regler som inom det reguljära studiestödet. Man ansöker om stödet hos CSN. En person som vill ansöka om omställningsstudiestöd ska kontakta den omställningsorganisation som personen är anknuten till för att få vägledning om studier med omställningsstudiestöd. Omställningsstudiestödet, lån samt bidrag, kommer ersätta minst 80 procent av ett inkomstbortfall för de allra flesta.

Omställningsstudiestöd kan lämnas för studier som sammanlagt motsvarar max 80 veckors heltidsstudier. Stödet lämnas för heltidsstudier och deltidsstudier som omfattar 20, 40, 50, 60 eller 75 procent av heltid. Gäller endast för utbildningar i Sverige, och det måste vara en utbildning som stärker ens ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.

Vem kan få omställningsstudiestödet?

I korthet kan man säga att omställningsstudiestödet kommer att kunna lämnas till svenska och vissa utländska medborgare i åldrarna 27 till 60 år som har en lång och aktuell anknytning på arbetsmarknaden. I vissa fall kan bidragsdelen även lämnas upp till det år den studerande fyller 62 år. Man ska ha arbetat i genomsnitt minst 40 procent per vecka under varje kalendermånad i minst åtta år under en ramtid om 14 år, ett så kallat etableringsvillkor.
Andra inkomster, t.ex. föräldrapennings, graviditetspenning, närståendepenning,
rehabiliteringspenning, sjukpenning, smittbärarpenning får tillgodoräknas som motsvarande förvärvsarbete under högst 24 månader.

Har arbetstagaren rätt till ledighet vid ansökan om kompetensstöd?

Rätten till studieledighet för kompetensstöd fungerar på samma sätt som vid andra studier. Arbetstagaren har rätt till tjänstledighet för studier om denne varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren (så kallad kvalificeringstid). Dock kan man som arbetsgivare skjuta upp studieledighet som överstiger en arbetsvecka i upp till sex månader från ansökningstillfället utan att få berörd lokal arbetstagarorganisations samtycke. Däremot ska både arbetstagaren och arbetstagarorganisationen genast underrättas om beslutet och skälen för detta.

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider