Post Corona eller efter Covid 19

Under pandemin har vi snabbt förändrat arbetslivet. En ökad grad av digitalisering och krav på distansarbete har skapat ett förändrat arbetsliv och nya frågeställningen inom arbetsrätten.

Arbetsmiljö

Det kan vara klokt att redan här sätta ner foten. Det är arbetsgivaren som bestämmer när en återgång ska ske. Det är således företaget, genom sin arbetsledningsrätt, som har beslutanderätt i denna fråga. Givetvis påverkar även samhällets syn på när i tiden en återgång är lämplig, då vissa lagar och regleringar kommer att upphöra eller förändras när pandemin anses mindre skadlig. Hur som helst kan det vara lämpligt för alla arbetsgivare som har tillåtit hemarbete att klargöra hur den framtida arbetsplatsen förväntas vara utformad och organiserad. Detta kan förslagsvis göras i en policy, vilket Arbetsrättsbyrån MBL 11 kan hjälpa ditt företag eller din kund med.

Vanor och ovanor vi skaffat oss under pandemin?

Hunden?

Kan en anställd som skaffat hund under pandemin kräva ändrade arbetstider eller att få ta med sig hunden till arbetet?

Svar: Arbetsgivaren bestämmer, men har att förhålla sig till arbetsmiljölagen som stadgar att: ”Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.” Det vill säga att säga nej är inga problem men om ett företag väljer att säga ja så månste man tänka på arbetsmiljölagen.

Barnen?

Många familjer har nog upplevt en ökad samvaro när en eller båda föräldrarna har arbetat hemifrån. Det kräver omställning och skapar nya utmaningar när återgång till arbetet sker. Det är arbetsgivaren som bestämmer, men en arbetsgivare har att förhålla sig till föräldraledighetslagen som utgör en inskränkning av arbetsledningsrätten. I kort het gäller följande,

Nyblivna föräldrar har rätt att vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Detta gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Rätten att vara föräldraledig finns från och med den anställdas första dag på arbetsplatsen. När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning.

För ett barn får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. Dagarna kan tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet är åtta år eller senast har avslutat första skolåret. (gäller för barn födda före 1 januari 2014). För barn som är födda 2014 och senare kan dagar tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet fyller tolv år eller har avslutat femte skolåret.
Till detta ska läggas reglerna om Vård av barn.

Arbetstider?

Vid hemarbete har arbetstiden för många varit flytande mellan privattid och arbetstid. Den minskade tiden för pendling har också för många gett både mer fritid och arbetstid.

Kommer vi uppleva högre eller minskat effektuttag av vår arbetstid om eller när vi åter tar oss till kontoren? Hur kommer frågan om övertidsersättning att utvecklas?

Svar: Även här är det arbetsgivaren som bestämmer. Utgångspunkten är att en anställd ska stå till förfogande på arbetsplatsen för att utföra arbete enligt arbetstidslagen (i genomsnitt 40 h per vecka), men annat kan vara avtalat med individen eller genom kollektivavtal.

Pendling och tjänsteresor?

Vi har vant oss vid att möten kan hållas utan restid utan vi går rätt på ett digitalt möte. Vad kommer hända nu? Ska vi börja resa i tjänsten igen och hur kommer frågan om reseersättning av utvecklas?

Svar: Rent generellt så har många nog vant sig vid att ha mycket tid hemma och det kommer nog att vara en omställning att dels ta sig till jobbet och dels börja resa till kunder.

Något särskilt att tänka på vid återgång?

Svar: Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Det vill säga att chefen bestämmer, men att det kan finns hänseende som behöver tas vid besluten. Några exempel på inskränkningar i arbetsledningsrätten är: MBL, LAS och arbetsmiljölagen, vi återkommer till dessa. Men huvudregeln är att chefen bestämmer. Detta gäller tillexempel vart arbetet ska utföras. Exempelvis så kan verksamheten omorganiseras efter pandemin till att några eller alla tjänster har en del av sitt arbete utlagt på distans. Detta hanteras ytterst genom att bolaget kallar tillförhandling och omorganiserar verksamheten på så sätt man önskar.

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider