Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid hemarbete.

Arbetsmiljöverket definierar Arbete hemifrån som  “…arbetstagare som rekommenderas att inte arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser”. Det finns idag ingen specifik lagstiftning kring arbetsmiljön vid arbete som sker från arbetstagarens hem och det är därför väsentligt att klargöra vad som faktiskt gäller. Regleringen av arbetsmiljön har inte förändrats under den rådande pandemin. Det handlar istället om att på rätt sätt tillämpa den reglering som redan finns men Arbetsgivaren råder inte över arbetsplatsen i arbetstagarens hem och kan därför inte kontrollera utformningen av den.

Arbetsmiljö
 • Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och har enligt lag skyldighet att vidta alla åtgärder som krävs för att förhindra ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
 • Arbetsgivarens yttersta arbetsmiljöansvar råder i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. En tolkning utifrån lagens beskrivning om att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar föreligger för samtliga verksamheter är att den även ska tillämpas vid arbete hemifrån.
 • Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön men ska samarbeta med arbetstagare för att uppnå en så tillfredsställande arbetsmiljö som möjligt. Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är långtgående. Arbetsmiljöverkets regler gör ingen skillnad på arbetsgivarens arbetsmiljöansvar oavsett om hemarbetet sker på initiativ av arbetsgivaren eller på rekommendation av en myndighet. Arbetsgivarens skyldigheter kvarstår oavsett vart arbetstagarna arbetar, även i en samhällskris.

Vad kan man kräva av sina anställda?

 • Arbetstagare ska iaktta alla de regler och instruktioner som tillhandahålls.
 • Vidare ska arbetstagare använda den utrustning som arbetsgivaren tillgodoser.
 • När arbetstagare arbetar hemifrån kan kravet på arbetstagares delaktighet anses särskilt väsentligt. Anledningen till detta är att arbetsgivaren då inte har samma möjlighet att kontrollera eller påverka arbetsmiljön som när det utförs inom arbetsgivarens lokaler. Vid arbete hemifrån är arbetstagaren mer medveten om förhållandena kring arbetsplatsen i jämförelse med arbetsgivaren.

Saker att tänka på:

 • Belastningsergonomi
 • Utrustning och arbetstagarens bostadssituation
 • Förslag: Låna hem utrustning
 • Vara uppmärksam på arbetstagarnas välmående
 • Arbete hemifrån kräver ett tydligt ledarskap med fokus på kommunikation.
 • En ledare bör därför sätta upp tydliga ramar och rutiner kring arbetstid och tillgänglighet.
 • Arbetsgivaren bör tillsammans med sina arbetstagare planera regelbundna digitala möten för att stämma av arbetet.
 • Gränsdragning: Städa undan, promenad.

För er som vill ge er personal en checklista för riskanalys att använda så finns det en utmärkt här som är framtagen av Prevent.

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider