Att tänka på när en arbetstagare fått beslut om stadigvarande sjukersättning

När en anställd blir sjuk kan denne få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Beslutet om sjukersättning tas av Försäkringskassan, med medicinskt stöd genom läkarutlåtande, och det är även Försäkringskassan som betalar ut sjukersättningen.

HR

För att en arbetstagare ska ha rätt till att få sjukersättning så krävs att arbetsförmågan bedöms vara stadigvarande nedsatt till minst en fjärdedel (33 kap. 5 § SFB), det vill säga att arbetstagaren rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (27 kap. 6 §, 29-31 kap. samt 33 kap. 6 § SFB).

Några arbetsgivare omfattas också av kollektivavtal och då kan det där finnas kompletterande ersättningar, vilket kan skilja sig mellan om den anställde är arbetare eller tjänsteman och mellan olika kollektivavtal.

Hur fungerar kollektivavtalets sjukförsäkring vanligen när en arbetare är sjuk?

Från och med dag 15 av sjukfrånvaron kan den anställda få ut pengar från den sjukförsäkring denne har genom kollektivavtalet, Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Den funkar som ett komplement till sjukpenningen från Försäkringskassan.
För att få ersättning från Försäkringen behöver den anställda, eller du som arbetsgivare, göra en anmälan hos Afa Försäkring. Om din anställda gör anmälan kommer Afa Försäkring höra av sig och be dig bekräfta att personen jobbar hos dig. Om anställningen skulle avslutas så kan det finnas rätt till ett s.k. efterskydd från AGS, vilket innebär att försäkringen kan (om kraven för det är uppfyllda) fortsätta gälla i 720 dagar efter anställningens avslut.

Hur fungerar kollektivavtalets sjukförsäkring när en tjänsteman är sjuk?

När en tjänsteman är sjuk betalas vanligtvis kollektivavtalad sjuklön från dag 15 till och med dag 90. Du kan läsa i ditt kollektivavtal vad som gäller.
Dag 91 ska du som arbetsgivare göra en sjukanmälan till Collectum. Då betalas ITP sjukpension ut till den anställda från Alecta. Om anställningen skulle avslutas kan ITP sjukpension fortsätta gälla i tre månader, ett s.k. efterskydd. Hur mycket och hur länge ITP sjukpension ges ut beror på lön och vilken ersättning som ges från Försäkringskassan.

Premiebefrielse för dina anställda

Premiebefrielse innebär att premien till din anställdas tjänstepension betalas av en försäkring vid vissa händelser, så som till exempel längre sjukdom. Premiebefrielse innebär att du som arbetsgivare betalar lägre eller inga premier alls, och att den anställda inte går miste om inbetalningar till sin tjänstepension.
Försäkringen fungerar olika beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman:

 • Arbetare
 • Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela eller del av premien till Avtalspension SAF-LO när den anställda är sjukskriven längre än 14 dagar. Försäkringen gäller bland annat när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:
 • sjukpenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjuk- eller aktivitetsersättning
 • arbetsskadelivränta

När en anställd är sjukskriven och ansöker om ersättning från AFA Försäkring sker ansökan premiebefrielseförsäkring automatiskt. När den anställda ansöker om ersättning ska du som arbetsgivare bekräfta anställningen hos Afa Försäkring.

 • Tjänsteman

Tjänsteman född 1979 eller senare har s.k. ITP 1 tjänstepension. Tjänsteman född 1978 eller tidigare har ITP 2 tjänstepension. Vissa företag som tecknat kollektivavtal efter april 2006 kan ha ITP 1 för alla sina anställda – så kolla upp vad som gäller för den anställda!

 • ITP 1 tjänstepension: Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela eller del av premien till ITP 1 när den anställda är sjukskriven i mer än 14 dagar. Försäkringen gäller när den anställda exempelvis får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:
  • sjukpenning
  • rehabiliteringspenning
  • sjuk- eller aktivitetsersättning

För att ha rätt till premiebefrielseförsäkringen ska den anställda vara mellan 25 och 66 år. Sjukskrivningen kan vara på heltid eller deltid. Premiebefrielsen är proportionell i förhållande till ersättningen från Försäkringskassan.

För att premiebefrielsen ska gälla när en anställd är sjukskriven i mer än 90 dagar ska du som arbetsgivare göra en sjukanmälan till Collectum. Det är Alecta som beslutar om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla. När en anställd är sjukskriven kortare tid än 90 dagar eller är föräldraledig med ersättning från Försäkringskassan gäller premiebefrielseförsäkringen automatiskt. Collectum får uppdaterad information från Försäkringskassan.

 • ITP 2 tjänstepension:

Premiebefrielseförsäkringen betalar in hela premien till ITP 2 när den anställda är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller också vid en sjukskrivning som har varat sammanlagt 105 dagar under de senaste 12 månaderna. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid (minst 25 procent).
Försäkringen gäller när den anställda får någon av dessa ersättningar från Försäkringskassan:

 • sjukpenning
 • rehabiliteringspenning
 • sjuk- eller aktivitetsersättning

För att premiebefrielsen ska gälla när en anställd är sjukskriven i mer än 90 dagar ska du som arbetsgivare göra en sjukanmälan till Collectum. Det är sedan Alecta som beslutar om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.

Vad händer om arbetstagaren får beslut om hel sjukersättning (tidigare ´´förtidspension´´)?

Om en arbetstagare har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att denne inte bedöms kunna komma tillbaka till arbetslivet inom en överskådlig framtid så kan Försäkringskassan besluta att arbetstagaren ska få rätt till hel sjukersättning (tidigare kallat förtidspension). Hel sjukersättning lämnas när den försäkrades arbetsförmåga är helt eller i det närmaste helt nedsatt, enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) kap 33 kap. 9§. Till följd av ett sådant beslut så får du som arbetsgivare enligt 4b§ LAS lov att avsluta arbetstagarens anställning utan uppsägning eller krav på sakliga skäl. Arbetstagaren ska skriftligt meddelas om detta så snart som möjligt efter det att arbetsgivaren fått kännedom om beslutet om hel sjukersättning utan tidsbegränsning, och att beslutet vunnit laga kraft. Anställningen upphör då arbetstagaren tar del av beskedet.

Vad händer med semesterlönen?

Enligt 17§ Semesterlagen så är frånvaro från arbetet semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar (beräknas inklusive dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete samt helgdagar)
Rätten till betald semester för sjukdagar upphör när arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande på grund av sjukdom under ett helt intjänandeår (1 april till 31 mars påföljande år), utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i följd. Tänk här på att anställningen inte anslutas förrän besked överlämnats. Detta kan påverka rätten till semesterlön.

Varm välkommen att höra av dig om du vill ha vår hjälp!

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.

HR

EU-rätten har flyttat fram sina positioner inom hållbarhetsområdet avsevärt på senare år. Tidigare reglering gav fokus på miljö och klimat, men nya regler lyfter inte minst social hållbarhet. Vilken roll kan HR-arbetet spela här och vad gäller egentligen?

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).