Bidragsanställning grus eller guld?

Vi har inte något emot att företag anställer personer med bidrag från arbetsförmedlingen, tvärtom det är en jätteviktig insats för vårt samhälle. Däremot finns det ett par fallgropar som du som arbetsgivare bör hålla utkik för. I grunden är en bidragsanställning oftast en helt vanlig anställning, även om staten är med och gör denna anställning billigare för företaget. Personerna har inte en anställning ”via arbetsförmedlingen” utan en anställning direkt hos er.

HR

Anställningsformer

Anställningsformerna finns i Lagen om anställningsskydd LAS, här kan man gå vilse redan i 1 § som reder ut när lagen inte gäller, tex för VD. Ett annat beskrivet undantag är frågan om anställningar i skyddat arbete, särskilt anställningsstöd mm. Detta undantag tar inte sikte på arbetstagare som berörs av arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder på den öppna arbetsmarknaden, det är den öppna arbetsmarknaden ni representerar. Utgå alltid från att anställningen omfattas av LAS.

Vad är “arbetsbrist”?

Arbetsbrist betyder inte bara att det finns för lite arbete utan det är ett väsentligt vidare begrepp. Man kan uttrycka det som om att det beror på verksamheten eller företaget att anställningen upphör. Alternativet till arbetsbrist är att uppsägningen är hänförlig eller beror på den anställde (personliga skäl). Ibland kan både arbetsbrist och personliga skäl existera. I sådant fall måste du som arbetsgivare bestämma vilken av grunderna som som ska ligga till grund för uppsägningen. Du får bara säga upp en person på en av grunderna (inte båda samtidigt).

Företrädesrätten gäller den ”turlista” man lämnade och man ska ha åberopat rätten till företräde som anställd. Därför kan en utgångspunkt för er vid en bidragsanställning vara att inte börja med längre anställningsavtal än upp till 12 månader.

Saklig grund

För att kunna säga upp en anställd behöver du som arbetsgivare normalt ha saklig grund, detta hittas i 7 § LAS. För saklig grund ska finnas krävs för det första att personen sagts upp antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. För det andra krävs att arbetsgivaren har sett över frågan om det finn möjlighet att omplacera personen inom företaget innan uppsägningen har överlämnats till arbetstagaren.

Tänk på att saklig grund gäller i de olika anställningsformerna bortsett från om ni har ingått en provanställning (om ni har denna möjlighet i era kollektivavtal).

Beräkning av anställningstiden

All tid när det finns ett anställningsförhållande räknas, detta beskrivs i 3 § Lagen om anställningsskydd. Detta får effekt på andra delar i LAS, till exempel dessa men även andra paragrafer.

Turordningsreglerna

Turordningsreglerna hittar ni i 22 § LAS. Dessa regler gäller samtliga anställda. Denna grundläggande principen är välkänd, sist in först ut. Då kan det vara lämpligt att fundera på om den sist anställde är någon man vill behålla innan man anställer fler? Behöver företaget anställa, vad får detta för konsekvenser i turordningshänseende? Man kan uttrycka det som att det är riskpersoner man anställer med bidrag från staten.

Undantag från turordningsreglerna

Det finns några undantag från turordningsreglerna och ett som är relevant att ta upp är 23 § LAS. Denna paragraf handlar om de tillfällen då ni som företag har ett särskilt anpassat arbete så ska personen som innehar denna tjänst undantas från LAS turordningsregler. Syftet är att inte förstöra en anpassning genom att tvinga en person med nedsatt arbetsförmåga att konkurrera enligt turordningsreglerna.

Hur kan en tjänst då komma att omfattas av dessa regler?

Nedsatt arbetsförmåga, fysisk, psykisk eller begåvningsmässig begränsning.

Beretts särskild sysselsättning. Exempelvis arbetsanpassad ombyggd arbetsplats eller anställning via Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivaren kan anföra särskilda skäl för att denna företrädesrätt inte ska gälla. Det får exempelvis inte medföra allvarliga olägenheter för företaget.

För er som vill läsa mer rekommenderas rättsfall:

AD 1993:139 om att arbetsgivaren behöver ha möjlighet i största allmänhet att erbjuda lämpligt skyddat arbete, gällde televerket.

AD 2013:81 Det skulle innebära en allvarlig olägenhet för arbetsgivaren om arbetstagaren behöll sin tjänst.

Vilket försäkringsskydd?

En vanlig fråga vi får är “vilka försäkringar som gäller för personen?”.

Generellt gäller att:

Om företaget tar emot en praktikant som inte får lön av företaget gäller inte de kollektivavtalade försäkringarna. Vanligtvis är denne försäkrad på annat sätt, till exempel genom skola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller egen privat försäkring. Får personen lön från företaget gäller däremot de kollektivavtalade försäkringarna detta gäller även praktikanter och lärlingar som få lön från företaget.

De viktigaste lagarna att hålla koll på.

Då har det blivit dags att komma in på frågan vilka viktiga lagar som blir tillämpliga vid en ”bidragsanställning”?

Företrädesrätten

Företrädesrätten till återanställning hittas i 25 § LAS. Även denna regel i Lagen om anställningsskydd kan ha andra avtalade regler i just ditt kollektivavtal.

Kvalificeringskraven för att åtnjuta rätt till företräde vid återanställning är:

  • Personen ska ha varit anställd i mer än 12 månader de senaste tre åren.
  • Anställningen ska ha upphört på grund av arbetsbrist.
  • Alternativt så ska den tidsbegränsade anställningen ha upphört på grund av arbetsbrist.

Vill du ha hjälp med anställningen?

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

Arbetsrätt

En viktig del av vår arbetsmarknad består av konsulter och konsultbolag. Att många verksamheter kan dela på expertkunskaper och våga satsa på utveckling är till nytta för Sverige. En snart aktuell fråga är om uthyrningslagens uppdatering 2022 kan leda till att beställaren kan vara skyldig att erbjuda en tillsvidareanställning till de konsulter som varit på driftsenheten i 2 år?

HR

Det finns ett fåtal lagar och föreskrifter som styr vårt friskvårdsarbete. Naturligt är det
Arbetsmiljölagen som anger de grundläggande reglerna gällande arbetsmiljö.

Bland föreskrifter är det framför allt OSA ( Organisatorisk och social arbetsmiljö) 2015:4 som mer i detalj styr arbetsgivarens arbetsmiljöarbete.
När det gäller Friskvårdsersättningar och Naturaförmåner är det skattelagstiftningen som anger vad och till vilken grad som dessa ersättningar kan utges innan de blir en skattepliktig förmån för medarbetaren.

HR

Det finns en del lagar och föreskrifter som styr vårt rehabiliteringsarbete.
Dels är det arbetsmiljölagen som anger de grundläggande reglerna gällande arbetsmiljö och anger att arbetsgivare skall se till att det finns en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen.
Bland föreskrifterna är det framförallt OSA ( Organisatorisk och social arbetsmiljö) 2015:4 som mer i detalj styr arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. Bland annat trycker man tydligt på att medarbetarens resurser skall vara i balans i förhållande till arbetets krav.