EU:s Nya Hållbarhetsdirektiv

EU-rätten har flyttat fram sina positioner inom hållbarhetsområdet avsevärt på senare år. Tidigare reglering gav fokus på miljö och klimat, men nya regler lyfter inte minst social hållbarhet. Vilken roll kan HR-arbetet spela här och vad gäller egentligen?

HR

Nytt EU-direktiv 2022/2464 om hållbarhetsrapportering som kommer att omvandlas till lagändringar i svensk lag. Förslaget är att dessa ändringar ska gälla från 1 januari 2024. Dessa innebär i korthet att,

 • Omfattningen av hållbarhetsrapportering omfattar även små och medelstora företag.
 • Breddar innehållet från miljö/klimat till att mer explicit avse även sociala frågor och mänskliga rättigheter.
 • Rapportering avser såväl bolagets påverkan på människor och miljö som hur hållbarhetsreglerna påverkar bolaget.

Detta innebär att ett antal frågor naturligen bör landa på HR´s bord såsom sociala frågor och mänskliga rättigheter. För stora företag faller det också ett ansvar att kunna rapportera hela värdekedjan. Detta får till effekt att vi omedelbart kan förvänta oss att även små bolag gentemot sina kunder kommer att få svara för en begränsad hållbarhetsrapportering.

Direktivets standarder för rapportering sociala och människorättsliga faktorer.

Centralt är den nya art 29b i direktivet (2022/2464)

Den Europeiska Kommissionen kommer att utge ytterligare normer men (intressant för HR) är att följande ska beaktas:

 • (i) Lika behandling och möjligheter för alla, inbegripet jämställdhet och lika lön för likvärdigt arbete, utbildning och kompetensutveckling, sysselsättning och social delaktighet för personer med funktionsnedsättning, åtgärder mot våld och trakasserier på arbetsplatsen samt mångfald.
 • (ii) Arbetsvillkor, inbegripet trygg anställning, arbetstid, tillräckliga löner, social dialog, föreningsfrihet, förekomsten av företagsråd, kollektivförhandlingar, inbegripet andelen arbetstagare som omfattas av kollektivavtal, arbetstagares rätt till information, samråd och deltagande, balans mellan arbete och privatliv samt hälsa och säkerhet.
 • (iii) Respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, demokratiska principer och standarder som fastställs i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter och andra grundläggande FN-konventioner om mänskliga rättigheter, såsom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s deklaration om urfolks rättigheter, Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och Internationella arbetsorganisationens grundläggande konventioner, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den europeiska sociala stadgan och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.
 • Företagen skall lämna information om den roll (interna) förvaltnings- lednings- och tillsynsorgan spelar med avseende på hållbarhet, inklusive sakkunskap, sammansättning, kompetens på området.

För den som ansvarar för HR-frågorna i bolaget kan man tänka sig att det blir ökade krav på dokumentation av ledningspersoners erfarenhet, informations- och utbildningssatsningar mot ledningspersoner och styrelse (revisionsutskott) kring social hållbarhet, bolagets affärsstrategi för hållbarhetsfrågor, tidsbundna hållbarhetsmål, styrelsens rollfördelning och kompetens avseende hållbarhet, Ev ersättningar som är kopplade till hållbarhetsmål (VD, styrelse), ”den huvudsakliga faktiska eller potentiella negativa inverkan som kan kopplas till företagets eller koncernens verksamhet och värdekedja, inklusive dess produkter, tjänster, affärsförbindelser och distributionskedja”, vidtagna åtgärder och resultat för att förebygga, begränsa, avhjälpa eller avsluta faktisk eller potentiellt negativ inverkan och sist de huvudsakliga riskerna.

 

Vad kan vi förvänta oss att Hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen (enligt direktivet och SOU 2023:35 ska innehålla?

 • Bolagets affärsstrategi för hållbarhetsfrågor
 • Tidsbundna hållbarhetsmål
 • Styrelsens rollfördelning och kompetens avseende hållbarhet
 • Ev ersättningar som är kopplade till hållbarhetsmål (VD, styrelse)
 • ”den huvudsakliga faktiska eller potentiella negativa inverkan som kan kopplas till företagets eller koncernens verksamhet och värdekedja, inklusive dess produkter, tjänster, affärsförbindelser och distributionskedja”
 • Vidtagna åtgärder och resultat för att förebygga, begränsa, avhjälpa eller avsluta faktisk eller potentiellt negativ inverkan
 • Huvudsakliga riskerna.

 

Hur ska jag lösa detta som är en “liten” företagare?

Det finns lättnader från lagstiftaren vad gäller just rapporteringen och i vilken takt mindre företag kommer att omfattas men innan lagen träffar ditt företag är det vår uppfattning att dina kunder hinner före med krav på hållbarhetsarbete och krav på din verksamhet. Nedan beskrivs de “förenklade” redovisningskraven.

 • En kort beskrivning av bolagets affärsmodell och strategi.
 • En beskrivning av bolagets policy vad avser hållbarhetsfrågor.
 • Bolagets huvudsakliga faktiska eller potentiella negativa inverkan på hållbarhetsfrågor och alla åtgärder som har vidtagits för att identifiera, övervaka, förebygga, begränsa eller avhjälpa sådana effekter.
 • De huvudsakliga riskerna för bolaget med avseende på hållbarhetsfrågor och hur bolaget hanterar dessa risker.
 • Centrala indikatorer som är nödvändiga för de upplysningar som avses i punkterna 1–4.
 • Om bolaget begränsar hållbarhetsrapportens innehåll enligt första stycket ska rapporten upprättas enligt den Europeiska standard för små och medelstora företags hållbarhetsrapportering som har antagits enligt artikel 29c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU.

 

Vilka bolag omfattas?

De bolag som omfattas är borsnoterade företag med vissa undantag för så kallade microföretag och stora företag som uppfyller mer än 1 av dessa tre kriterier.

 • I medeltal de senaste 2 åren haft fler än 250 anställda.
 • En balansomslutning som för vart och ett av de senaste 2 åren uppgått till mer än 170 miljoner kronor.
 • En nettoomsättning som för vart och ett av de senaste 2 åren uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Övriga bolag som omfattas är aktiebolag och handelsbolag i vilka samtliga direkta eller indirekta delägare är begränsat ansvariga ska vara skyldiga att upprätta hållbarhetsrapport.

 

Vem har ansvaret?

 • Styrelse och ledning har ansvar för rapportering och efterlevnad.

 

Sammanfattningsvis

 • Rapporteringen ska avse vad som händer i hela värdekedjan och dess olika aktörer vilket snabbt kommer att slå på underleverantörerna. En utmaning blir att Supply chain företagens underlag, hur kan man säkerställa kvaliteten i de sociala delarna och vem ska göra detta?

 

Vad ska du göra nu?

 • Direkt inventera vad som behöver göras, vem som ska göra det och hur. Vem ska komplettera frågor verksamheten inte har koll på.

Vi har hjälp våra kunder att uppfylla kundkrav inom hållbarhetsrapportering. vill du ha ett samtal om hur vi kan stötta din verksamhet och eventuella lag och kundkrav, tveka inte att höra av dig.

 

Ladda ned ”HR´s roll inför EU´s nya regler om social compliance

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

Arbetsrätt

I takt med att julen närmar sig väcks frågor kring gåvor och julfirande. Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att förstå de regler och riktlinjer som gäller för julklappar, bonusar, oönskade och önskade gåvor, samt hur dessa hanteras ur ett skatte- och arbetsrättsligt perspektiv.

HR

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).