Om företrädesrätten

Det kan vara klokt att redan här sätta ner foten. Det är arbetsgivaren som bestämmer när en återgång ska ske. Det är således företaget, genom sin arbetsledningsrätt, som har beslutanderätt i denna fråga. Givetvis påverkar även samhällets syn på när i tiden en återgång är lämplig, då vissa lagar och regleringar kommer att upphöra eller förändras när pandemin anses mindre skadlig. Hur som helst kan det vara lämpligt för alla arbetsgivare som har tillåtit hemarbete att klargöra hur den framtida arbetsplatsen förväntas vara utformad och organiserad. Detta kan förslagsvis göras i en policy, vilket Arbetsrättsbyrån MBL 11 kan hjälpa ditt företag eller din kund med.

Arbetsrätt

Texten behandlar företrädesrätt till återanställning och företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

 • Olika typer av företrädesrätt och olika grupper arbetstagare
 • Förutsättningar för företrädesrätt
 • Vem har bäst rätt?
 • Företrädesrätten i praktiken

Texten behandlar inte:

 • Begreppet “tillräckliga kvalifikationer”
 • Särregleringar i kollektivavtal (dubbelkolla alltid mot eventuellt kollektivavtal)

Reglerna kring företrädesrätten

Lagrum: 25 – 27 §§ LAS (5 § & 8 § LAS)

Förenklat kan lagparagraferna delas upp på följande vis:

25 § – Förutsättningarna för företrädesrätt till återanställning, omfattningen och tidsramen.

25 a § – Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad (deltidsanställda)

26 § – Vem har bäst rätt till företrädesrätt?

27 § – Slasktratten – regler kring åberopande av företrädesrätt, skälig övergångstid, förlorande av företrädesrätt (tackar nej till erbjudande om anställning).

Olika typer av företrädesrätt

Företrädesrätten kan förenklat delas upp i tre områden:

 • Företrädesrätt till återanställning (25 § LAS)
  • Tillsvidareanställda
  • Visstidsanställda (som ej fått tillsvidareanställning)
 • Företrädesrätt till ny säsongsanställning (25 § LAS)
 • Företrädesrätten till högre sysselsättning (25 a § LAS)

Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätten till återanställning gäller när arbetsgivaren nyanställer. En arbetstagares företrädesrätt kan även kränkas genom att uppsägningstiden förlängs för en annan arbetstagare än den i första hand företrädesberättigade (detta då företrädesrätten gäller under uppsägningstiden).

Företrädesrätten hindrar i regel inte att arbetsgivaren:

 • Omplacerar eller befordrar arbetstagare
 • Hyr eller lånar in arbetskraft

Förutsättningar för att arbetstagaren ska ha företrädesrätt till återanställning (tre rekvisit):

 1. Uppsagd på grund av arbetsbrist och
 2. Anställd mer än 12 månader (sammanlagt under de senaste 3 åren) och
 3. Arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer

Omfattning:

Företrädesrätten gäller bara återanställning inom den driftsenhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde.

Företrädesrätten är i princip inte begränsad till återanställning i sådan anställningsform eller med sådana anställningsvillkor som arbetstagaren senast hade. Den som varit tillsvidareanställd kan alltså ha företrädesrätt till en tidsbegränsad anställning som blir ledig och vice versa. OBS – Måste ha tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.

Hur länge gäller företrädesrätten till återanställning?

Gäller från det att uppsägningen skedde (eller besked om att tidsbegränsad anställning upphör) och 9 månader efter det att anställningen upphört dvs. under uppsägningstiden och 9 månader därefter. Exempelvis – en arbetstagare med 1 månads uppsägningstid har en företrädesrätt som gäller i totalt 10 månader.

Företrädesrätt till ny säsongsanställning

Säsongsanställd som har arbetat i mer än 6 månader (under de senaste 2 åren) har företrädesrätt till ny säsongsanställning. OBS – Säsongsanställd som har varit anställd mer än 12 månader (sammanlagt under de senaste 3 åren) kan även ha rätt till företrädesrätt till återanställning.

Företrädesrätten till högre sysselsättning

Arbetstagare som arbetar deltid kan också ha en företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad.

Förutsättningar för att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till högre sysselsättning:

 1. Arbetstagaren har anmält sitt intresse för anställning med högre sysselsättningsgrad och
 2. Arbetsgivarens behov av arbetskraft kan tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs med en högre sysselsättningsgrad och
 3. Arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer

Företrädesrätten gäller bara inom den driftsenhet där arbetstagaren är sysselsatt.

Vem har bäst rätt till företrädesrätt när det finns flera arbetstagare med företrädesrätt?

Följande steg används för att avgöra vem som har bäst rätt:

 1. Deltidsanställda med företrädesrätt till högre sysselsättning
 2. Arbetstagarens sammanlagda anställningstid (längst arbetstid ger bäst rätt)
 3. Ålder (om samma anställningstid har äldre arbetstagare bättre rätt än yngre)

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.

HR

EU-rätten har flyttat fram sina positioner inom hållbarhetsområdet avsevärt på senare år. Tidigare reglering gav fokus på miljö och klimat, men nya regler lyfter inte minst social hållbarhet. Vilken roll kan HR-arbetet spela här och vad gäller egentligen?

Arbetsrätt

Är din verksamhet i tagen att rekrytera personal utanför EU är en av frågorna ni har att hantera det så kallade Unionsföreträdet. Syftet med detta företräde är att skydda EU-medborgarna och låta dem i första hand komma i anspråk för lediga tjänster.

Hur detta hanteras är upp till varje land och är ett politiskt åtagande för exempelvis Sverige. Regleringen har genomförts i utlänningslagen (2005:716).