VD-Avtalet

Gäller LAS och kollektivavtal även för VD? Vad är viktigt att reglera i ett VD avtal? Har VD ett arbetsmiljöansvar?

Arbetsrätt

LAS?

LAS gäller som huvudregel inte beträffande VD. Från lagen undantas nämligen personer i företagledande ställning. Det räcker dock inte med att skriva ”VD” eller ”bestämmeslerna i LAS gäller ej” i VD-avtalet. VDn måste de facto ha sådana arbetsuppgifter och anställningsvillkor som en person i företagsledande ställning normalt har. Det är ofta en fördel för företaget att en VD inte omfattas av LAS eftersom avtalsfrihet då istället råder.

Kollektivavtal?

En VD omfattas som huvudregel inte av kollektivavtal vilket kan ställa till en del huvudbry. Semesterlagens bestämmelser gäller även för VD, men eventuella särregleringar i kollektivavtal gäller inte per automatik även för VD. Detsamma kan sägas om föräldraledighet där en VD normalt har rätt till Föräldrapenning och VAB men föräldralön (enligt kollektivavtal) omfattar inte automatiskt VD. Sjukdom behandlas i huvudsak som övriga anställda, men eventuell rätt till sjukln från dag 15-90 av sjukdom tillfaller inte automatiskt VD. Om en VD ska ha förmåner som följer av kollektivavtal behöver detta regleras i VD-avtalet. Det är viktigt att komma ihåg att diskrimineringslagen givetvis även gäller i förhållande till VD.

Konkurrensförbud & värvningsförbud

Konkurrensförbud är vanligt förekommande i VD-avtal, men i många fall gäller inte förbudet till följd av bristfällig utformning. En konkurrensklausul innebär att VD förbinder sig att inte ta anställning hos konkurrent, bedriva konkurrerande verksamhet eller på annat sätt främja konkurrerande verksamhet. Förbudet gäller under anställningen och oftast även efter anställningen (inom en angiven tidsperiod på max 9-18 månader). För att ett konkurrensförbud ska gälla även efter anställning krävs att kompensation utgår (läs mer i guiden nedan).

Ett värvningsförbud fungerar på likartade sätt som ett konkurrensförbud men tar istället sikte på att VD förbinder sig till att inte värva företagets befintliga kunder eller anställda till den nya organisationen. För värvningsförbud krävs inte någon kompensation.

Sekrettesklausul

En sekretessklausul betyder att VD förbinder sig att inte för utomstående yppa konfidentiell information om företaget eller företagets verksamhet. VD-avtal stadgar ofta att denna sekretess gäller såväl under som efter anställningen hos företaget (läs mer i guiden nedan).

Förbud mot bisysslor och andra uppdrag

Det är vanligt att VD avtal stadgar att en VD ska ägna all sin uppmärksamhet åt företaget och företagets bästa. Med anledning av detta förbjuds ofta VD från att ha externa uppdrag eller bisysslor. Ett sådant förbud måste framgå av VD avtalet (läs mer i guiden nedan).

Arbetsmiljöansvar

Delegering av arbetsmiljöansvar från styrelse till VD är vanligt men sker inte helt utan risk. För att ansvaret för arbetsmiljön inte ska falla tillbaka på styrelsen (vid delegering av ansvar till VD) krävs att VDn har tillräcklig kompetens för att klara av uppgiften.

Vill du ha hjälp med att ta fram ett VD avtal?

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

Det nya lönetransparensdirektivet som antagits av EU syftar till att stärka principen om lika lön för kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete, likalöneprincipen. Genom att skapa ökad insyn i lönesättningen och förhindra lönediskriminering och ojämlikheter i löner, är förhoppningen att främja ett mer jämställt arbetsliv. Det nya direktivet ska vara implementerat i svensk rätt senast juni 2026, och i maj 2024 väntas utredningen vara klar om hur det ska implementeras.

Arbetsrätt

I takt med att julen närmar sig väcks frågor kring gåvor och julfirande. Det är viktigt för både arbetsgivare och anställda att förstå de regler och riktlinjer som gäller för julklappar, bonusar, oönskade och önskade gåvor, samt hur dessa hanteras ur ett skatte- och arbetsrättsligt perspektiv.

HR

Med anledning av det oroliga läget i vårt närområde kan det vara av intresse för dig som arbetsgivare att få lite information om vad som i dag gäller vid ledighet från arbetet för att delta i aktiviteter för uppbyggnaden av vårt totalförsvar. Det är också läge att informera sig om vad som gäller på arbetsrättens område om regeringen beslutar om skärp eller högsta beredskap.