Vilka regler gäller vid säsongsanställning?

Konvertering till tillsvidareanställning: Till skillnad mot vad som gäller för andra andra tidsbegränsade anställningar, så finns för säsongsanställningar inga begränsningar i lagen om hur länge man kan vara säsongsanställd hos samma arbetsgivare. De så kallade konverteringsreglerna i lagen om anställningsskydd/LAS gäller med andra ord inte för anställningsformen.

Arbetsrätt

Återanställningsrätt: När det gäller företrädesrätt till en ny säsongsanställning för en tidigare säsongsanställd arbetstagare, ska anställningstiden ha varit sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren för att få rätt till det (25§ LAS 3.p).
Arbetstagaren måste även ha anmält sitt intresse för återanställning för att det ska vara aktuellt.

Återanställningsrätten gäller till de driftsenheter inom den ort som arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde.

Tänk på att om en säsongsanställd arbetstagare som varit säsongsanställd hos arbetsgivaren mer än sex månader under de senaste två åren, inte kommer att få fortsatt säsongsanställning vid den nya säsongens början, så måste arbetsgivaren ge besked om detta minst en månad innan den nya säsongen börjar (15§ 2st LAS).

Hur kan vi hjälpa dig? ​

All vår personal på Arbetsrättsbyrån MBL 11 omfattas tystnadsplikt rörande bland annat ditt företag när du är i kontakt med oss.

Andra Guider

HR

Vad innebär förändringarna i huvudsak?

– Staten kommer (via Kammarkollegiet) att tillhandahålla grundläggande omställnings- och kompetensstöd för individer som inte omfattas av kollektivavtal.
– Arbetsgivare med kollektivavtal kan få statligt ersättning för motsvarande om tjänsterna tillhandahålls av ”registrerad omställningsorganisation”.
– Ett nytt statligt omställningsstudiestöd.
– Förbättrat tjänsteutbud och större målgrupp via parternas omställningsorganisationer (TRR och TSL).

Arbetsmiljö

Nu när så många kollektivavtal är under omförhandling så är kunskap om vad som gäller vid strejk en viktig kunskap att ha. En strejk innebär att arbetare på en arbetsplats lägger ned arbetet i syfte att påverka arbetsgivaren, och är en typ av stridsåtgärd. Strejk har ända sedan fackföreningsrörelsens första tid varit arbetstagarnas yttersta stridsåtgärd i arbetskonflikter. När två parter kommit så lång att stridsåtgärder är aktuella så har man kommit längst ner på konflikttrappan, nu är syftet att ekonomiskt skada sin motståndare.

HR

När en anställd blir sjuk kan denne få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Beslutet om sjukersättning tas av Försäkringskassan, med medicinskt stöd genom läkarutlåtande, och det är även Försäkringskassan som betalar ut sjukersättningen.

©2023 All Rights Reserved.